1. Benrosios nuostatos

1.1.  Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui su jomis sutikus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnele teiginį „Aš besąlygiškai sutinku su paslaugos sąlygomis ir teikimo taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „lpg-shop.com“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo metu nurodytu elektroniniu paštu.

1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

 • 1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • 1.3.2.  juridiniai asmenys;
 • 1.3.3. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • 1.3.4. visų aukščiau paminėtų asmenų įgaliotieji atstovai.
 • 1.4. Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių E-parduotuvėje, turi užsiregistruoti, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį bei pateikti duomenis, reikalingus užsakymo vykdymui. Pirkėjas patvirtindamas Taisykles sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę nepažymėti punktų "Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį" ir "Gaukite ypatingus pasiūlymus iš mūsų partnerių".

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, kad nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje "lpg-shop.com" Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo e-parduotuvėje tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-Pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas E-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, pažymi varnele teiginį „Aš besąlygiškai sutinku su paslaugos sąlygomis ir teikimo taisyklėmis“ bei paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „lpg-shop.com“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Kokybiškų surinktų gaminių grąžinti negalima.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „ lpg-shop.com“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant prekę, kurią pageidauja grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos. Ši teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“ taisyklėmis.

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, prekės pakuotė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo pareigos

5.1.  Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis „lpg-shop.com“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti e-parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1., 8.2.2. ar 8.2.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės "lpg-shop.com" teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodytos pasirinkta valiuta su PVM.

8.2. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.2.1 Paysera elektronino mokėjimo būdu

8.2.2 Darant banko pavedimą. Šiuo atveju Pirkėjui išsiunčiama išankstinė sąskaita faktūra su visais rekvizitais.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1 ir 8.2.3 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.3 punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiami elektroniniu būdu - Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina "lpg-shop.com" skiltyje „Mano paskyra“. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano paskyra“ jis mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, pristatymo mokesčiai ir kiti remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

 • 9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • 9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • 9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 • 9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.

9.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinę kainą Pirkėjas gali pamatyti tik suformavęs užsakymą bei prisijungęs prie e-parduotuvės.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10. Prekių kokybės garantija

10.1. Visų e-parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantiniu laikotarpiu šalinami gedimai, atsiradę dėl surinkimo klaidų ar prastos kokybės medžiagų.

10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.4. Garantija neteikiama, jei nepateikiamas  pirkimą patvirtinantis dokumentas.

10.5. Garantija netaikoma:

 • 10.5.1. jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų instrukcijoje;
 • 10.5.2. jei prekė yra mechaniškai pažeista;
 • 10.5.3. jei gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių;
 • 10.5.4. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;
 • 10.5.5. dylančioms ir susidėvinčioms detalėms (dirželiai, laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);
 • 10.5.6. gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
 • 10.5.7. jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.);
 • 10.5.8. gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;
 • 10.5.9. jei naudojami komponentai neatitinka keliamų reikalavimų (srovės stiprumas, grąžto skersmuo ir t.t.);
 • 10.5.10. jei prekė buvo remontuota ne gamintojo autorizuotose aptarnavimo centruose;
 • 10.5.11. jei prekė buvo ardyta ar kitaip paveikta.
 • 10.5.12. jei sumontuoja atitinkamos kvalifikacijos neturintis elektros prietaisų specialistas.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke) ir originaliomis sudedamosioms dalims. Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią gaunate su preke ir pateikti ją kartu su grąžinama preke(-ėmis).

11.3. Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti prekę 14 (keturiolikos) darbo dienų laikotarpyje nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją.

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • 11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • 11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • 11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • 11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • 11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.2 Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
 • 11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 • 11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas privalo atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti kokybiška analogiška preke, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
 • 11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones“, taisyklėmis.
 • 11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „lpg-shop.com“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „lpg-shop.com“ įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

14. Informacijos siuntimas

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.4. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.